Reklamační podmínky

Reklamace zboží

Zákazník je povinnen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádnem případě nepodepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! (u krabicových obalů postačí pouze vizuální kontrola o neporušenosti a nepoškození kartonu). V případě poškození je nutné s řidičem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodací listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

1. Úvod

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.clic-products.cz. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na zboží vyrobené po 1. lednu 2003 se vztahuje záruka 2 roky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo elektronickou poštou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky.

2. Místo uplatnění

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje u firmy KOEFICIENT. s r.o. Požadavek na výměnu dosud nepoužité vadné věci je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího. Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. Při prodeji zásilkovou službou je záruční list nevyplněný. Prodávající poskytuje kupujícímu tímto několik dní na vyzkoušení výrobku. Za předpokladu, že je vše v pořádku, zašle kupující záruční list do 3 pracovních dní od převzetí zboží spolu s kopií dokladu o zaplacení na naši adresu. Potvrzený záruční list zašle prodávající obratem zpět.

3. Způsob uplatnění

Reklamaci lze uplatnit pouze při kompletnosti reklamovaného zboží. To znamená:

  • doložit doklad o nákupu
  • záruční list reklamovaného výrobku (v případě záruční reklamace řádně vyplněný - typ, datum prodeje, razítko)

  • Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu (označí vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití), a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Reklamační technik rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

4. Postup řešení reklamací

Předprodejní reklamace - výměna věci: Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nebyla ještě použita a splňuje tyto podmínky:

  • je originálně zabalena
  • je předložen doklad o nákupu

  • je nevyplněný záruční list Reklamační technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí to ale jen na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Zákazník může žádat o výměnu věci v případě že jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Nebo jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. V obou případech nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku. Záruční oprava: Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Doba od uplatnění reklamace vady až do doby, kdy opravený výrobek bylo možno převzít, se do záruční doby nepočítá. Placená oprava: Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena zákazníkem jedná se o placenou opravu.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího uveřejněných v přiloženém seznamu servisních opraven.

Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. Reklamovaný výrobek však musí být vrácen v původním obalu včetně záručního listu, návodu a seznamu servisních míst spolu s reklamačním listem s uvedením závady.

Pokud nebude kupující s přístupem spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemnou stížností) a prodávající zjedná okamžitou nápravu a opravu nebo výměnu zboží zajistí sám.

5. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 20. září 2009 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.